من آرام محوری متولد 1362 هستم که بعد از تحقیقات و مطالعات بسیار و کمک تنی چند از دوستانم توانستم که تصمیمی جدی در مورد تغییر دینم بگیرم. پس از سالها پرسشهای بی پاسخ ، بالاخره توانستم جواب بسیاری از سوالهایم را در آئین بهائیت پیدا کنم. بهمراه همسرم توانستم از اینکه در ایران تبعیض قومیتی بسیار بر ما تحمیل می شد از این کشوری که سردمدارانش در حال ظلم و غارت کشور می باشند به کشوری امن پناه بردم و آئینم را عوض می نمایم.