در آیین بهایی نماز اساس اصلی دیانت الهی است. چنان که حضرت عبدالبها می‌فرمایند: «اگر جمیع احزان احاطه نماید، چون به مناجات در صلوه مشغول گردیم کل غموم زائل و روح و ریحان حاصل گردد. حالتی دست دهد که وصف نتوانم و تعبیر ندانم…»

در آیین بهایی از مهم‌ترین امور اجرای احکامِ مربوط به عبادت حق، از جله نماز و روزه است. روح انسان جز به ذکر یزدان مسرور نشود. عبادتِ حق مثل بالی است که روح انسانی را به ملکوت الهی عروج می‌دهد، این مقصود جز به این وسیله حاصل نشود.

خواندن نماز به جماعت مگر نماز میِّت(فرد متوفی) حرام است.

وضو شستن دست و صورت است و خواندن آیات مربوط به آن. در آین بهایی سه نماز وجود دارد.

افراد در انتخاب نمازی که می‌خواهند بخوانند آزاد هستند. از این نمازها یکی نماز صغیر است که یک مرتبه در روز خوانده می‌شود. دیگر نماز وُسْطی که سه مرتبه و دیگر نماز کبیر که یک بار در روز است