هُو اللّه
ای پروردگار گنه کارم و تو آمرزگار، قاصرم و تو غافر در ظلمت عصيانمو تو نور غفران پس ای خداوند مهربان خطا ببخش عطا بده گناه بيامرز پناهعطا کن در چشمه ايّوب غوطه ده و از جميع علل و امراض شفا بخش پاکو مقدّس کن و از فيض تقديس نصيب عطا فرما تا حزن و اندوه زائل گرددو فرح و سرور حاصل شود يأس مبدّل به اميد گردد و خوف منقلب به رجاتوئی عفوّ و غفور و توئی بخشنده و مهربان . ع ع