اصول اعتقادی دیانت بهائی بر اساس اعتقاد به خداوند یگانه و عوالم روحانی پس از مرگ است اما از انجا که بشر مراحل رشد و ترقی بسیار را پشت سر گذارده تا به این مرحله از رشد رسیده , درک بسیار از حقایق برای او اسانتر است . بنا بر این معاد و عالم پس از مرگ که در همه ادیان الهی به صورت مادی و محسوس و مطابق فهم بشر زمانهای گذشته ترسیم گشته , در دیانت بهائی جنبه ای روحانی دارد .اصل دیگر اینست که خداوند هیچگاه عالم بشری را از هدایات خویش بی بهره نمی گذارد و در هر زمان و دوره ای مطابق ان عصر تعالیم وراهنماییهایی را به واسطه مظاهر ظهورش بر انسان ها عطا میکند و تمام این مظاهر ظهور برای نجات بشر و رهایی انسان از کردار های ناشایست و رسیدن به انسانیت حقیقی است