احکام بسیاری از قلم حضرت بها الله در الواح وکتب نازل شده است که بیشتر انها در کتاب اقدس ام ال کتاب می باشد .ان حضرت در باره ی اجرای این احکام می فرمایند:“اعملوا حدودی حبا لجمالی” احکام مرا برای عشق به جمال الهی انجام دهید .در حقیقت فلسفه ی اجرای احکام بر اساس عشق است نه صرفا از ترس دوزخ و حرص بهشت .حضرت بها الله از احکام خود به عنوان سراج های عنایت پروردگار و کلیدهای رحمت او بر بندگان یاد می کند.