دیانت بهایی یک دیانت مستقل جهانی است که در حدود 155 سال پیش در ایران ظهور نمود. این ایین توسط میرزا حسین علی نوری ملقب به بها الله پایه گزاری شد . وی ایجاد وحدت عالم انسانی را هدف دیانت بهایی قرار داد و اثار و تعالیم بسیاری را برای رسیدن به این هدف بزرگ بر جا گذارد. بهاییان وحدت را در سه حیطه توحید الهی ِوحدت اساس ادیان و پیامبران الهی (به این معنا که همه فرستاده حق و برای هدایت بشر و رشد روحانی انسانها در مراحل مختلف تاریخ بشری هستند)و وحدت عالم انسانی می نگرند.