نكاتي ساده و سطحي در مورد احكام دين بهايي
ابتدائا اصول دين بر يگانگي خدا و فاني پذير بودن بشريت تاكيد مي كند.
دوما احترام به كليه اديان را و برحق دانستن يكايك آنها از ابراهيم و موسي و عيسي و محمد تاكيد مي كند و بر يگانگي معناي تمام اديان تاكيد مي كند (مضمون اين است كه هرديني با حدود زمان خود آمده ولي هدف يكي است! )
سوما جدايي دين از سياست! دين لازمه است اما به دليل آنكه از سوئاستفاده افراد جلوگيري شود سيستم جالب اداري به وجود آمده:
در ۱۶۰ سال پيش مردان به زور حق راي داشتند چه برسد به زنان… از آن زمان سيستم انتخابي در مورد كساني كه تشكيلات را اداره مي كنند اجرا مي شود و زنان حق راي دارند… اولين كشوري كه حق راي زنان را به رسميت شناخت استراليا بود در ۱۹۰۱ (درست است يا اشتباه! يادم نيست! ) و اين موضوع ۵۰ سال قبل از آن در بهايي ها مطرح بوده و آنان حق راي داشته اند.
تساوي حقوق رجال و نسا: اين هم مال ۱۵۰ سال پيش است! زنان و مردان در مراتب اجتماعي حق داشته و دارند كه انتخاب شوند و راي بدهند به ارث ببرند (برابر) و به ارث برسانند (برابر) و از تحصيل برابر بهره ببرند! (نكته جالب اينكه اين موضوع باعث شده بود كه بسياري از بهاييان تحصيلكرده شوند به طوري كه پيش از انقلاب به طور قابل توجهي كنترل سيستم اداري و مالي كشور و همينطور عالي ترين مهندسان همچون مهندس سيحون و بهترين اطباي كشور در اختيار آنان بوده است! چون تحصيل لازمه دين اينان است و حقوق زن و مرد برابر شمرده مي شود!
تحصيل اجباري!!! : اين هم حكم جالبي است! در هروضعيت اينان بايد از ۶ تا ۹ كلاس سواد برخوردار شوند! به همين خاطر دهاتهاي بهايي از جمله ده پدر بنده از ۱۰۰ ٪ باسواد برخوردار بوده است و اين هم دليلي ديگر بر اينكه پيش از انقلاب تحصيلكرده ها و افراد شاخص از ميان اينان بوده اند!
زبان بين المللي: اينهم جزو تعاليم و به نوعي اجبارات دين است! (اصول دين بحثي جداست )بايد يك زبان دوم بدانيد كه بين المللي باشد ! دستور مربوطه از ۱۶۰ سال پيش است…
صلح جهاني: ۱۶۰ سال پيش وعده صلح كوچك و صلح بزرگ داده شده است و روزي كه جنگ ها فروكش خواهد كرد و هنچنين از پيروان اين دين خواسته شده است كه در تحقق آن كوشش كنند (اجباري)
اتحاد جهان: وعده اتحاد جهان در ۱۵۰ سال پيش داده شده و روزي كه بتدريج جهان متحد خواهد شد (اين موضوعات را مي توانيد از كتب ۱۵۰ سال پيش و كتب غير بهايي استخراج فرماييد) و مي بينيد كه از اروپا شروع شده…
محكمه جهاني: اين هم جالب است! الان سعي مي كنند كه راهش بيندازند و اين هم از ۱۵۰ سال پيش!
سيستم اداره منتخب جهاني: كليه سيستم اين دين با انتخاب است به اين معني كه در محل منطقه استان و آنگاه كشور بر اساس مرحله بندي انتخابات (از ۱۵۰ سال پيش زن و مرد حق انتخاب و انتخاب شدن دارند ) و اينان اداره سيستم اداري را به عهده مي گيرند و هيچ مزيت مالي به آنان تعلق نمي گيرد و در راه رضاي خدا (يك ريال حق برداشت وجود ندارد)
عدم تعصب نژادي مذهبي و ديني: كسي به كس كاري ندارد كه زن است و يا مرد (تعصب به معني غيرت نمي گويم تعصب كوركورانه) نهي شده و منع مطلق شده به طوري كه نبايد به كسي به خاطر رنگ پوست و يا…. اجحاف شود و اين هم از ۱۵۰ سال پيش است!
نكات جالبي وجود دارد زماني كه حمام خزينه مردم ايران را به مرض وبا و سفليس و تيفوس مي كشت پيامبر اينها مردم را از به كار بردن خزينه عجمي نهي كرده است و آنها اجبار به داشتن دوش حمام شده اند به طوري كه دوش حمام از مشخصات آنها بود و در دهات مسلمانان دوش آنهرا مي شكستند و اينها دوباره ميامدند مي ساختند و علماي شيعه و سني هردو استفاده از دوش را حرام كردند (اسلام به نظافت تاكيد دارد منظور من آقايان خاصي هستند) اينها اجبار در استفاده از آن داشته اند! خصوصيات دهات آنها : سواد ۱۰۰ درصد در سال ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ مثلا در يك ده… داشتن دوش حمام و بسياري چيزهاي شبيه به اين بوده در حالي كه در مملكت ۱۰ درصد مردم سواد خواندن نوشتن داشته اند!
بازهم مي نويسم… در ضمن: فحش ممنوع! من مذهبي نيستم… من گاهي در اثبات اسلام با مسيحيان بحث مي كنم… و اين جالب است
بعضي از احكام دين نيز مانند أخرت و جزاي انسانها و عبادت خدا و مانند ساير اديان است تنها روزه ۱۹ روز است و تقسيم بندي سال نيز تغيير كرىه است به ۱۹ ماه ! احكام به صورت قابل ملاحظه اي مدرن و پيشرفته است! البته هنوز هم مشابه اين احكام در قوانين امروزي وجود ندارد و در بسياري از موارد مي شود گفت كه سالها پيش از ديگران قوانين نسبتا پيشرفته اي وضع گرديده است.
براي مثال به قوانين ارث و تساوي حقوق رجال و نسا و انتخاب شدن و انتخاب كردن در ۵۰ سال پيش از جلودارترين كشور دنيا اشاره كرد.
در ايران اين دين بيشتر مورد علاقه آوانگارد ها و روشنفكر ها بود چرا كه آنرا با قوانين امروزي سازگار مي يافتند و بسياري از تحصيلكردگان به آن تمايل داشتند به طوري كه علامه مجلسي بارها از همين محل دانشگاه هارا زير سوال برد.
از لحاظ فكري غير ايده الوژيك بودن دين آنرا از لحاظ ماهوي از ساير اديان و كمونيست جدا مي كند به اين معني كه از لحاظ سياسي كاري به تفكر فرد ندارد اما دستور مطلقي در مورد عدم دخالت در سياست در كشورهايي كه همچون ايران اقليت بهايي وجود دارد آنهارا از دخالت در سياست منع كرده است.
تمامي مراكز آن منتخب بوده و تمامي افراد حق انتخاب شدن را تا بالاترين مراحل دارند . مركز جهاني آن در خاك اشغال شده فلسطين مستقر است اما هيچ ارتباطي ميان آن و دولت اسرائيل وجود نداشته و هيچ بهايي حق ماندگاري در اسرائيل را ندارد و روابط ارگان مركزي بيت العدل و دولت اسرائيل در سطح دوهمسايه عادي است (چيزي شبيه روابط فلسطيني ها واسرائيلي ها كه تنها در كنار يكديگرند با اين تفاوت كه در اين مورد كاري به كار كسي ندارند)
مجازات زنا مرگ نيست اما به دليل امكان حق طلاق دوطرفه (بدون شرط شدن) امكان طلاق فوري وجود دارد و علاوه بر آن طرد فرد خاطي (معتاد مجرم و يا موارد مشابه) به صورت دائم و يا موقت از ميان جامعه (مي شود گفت بهايي فقط) وجود دارد و در مواردي نيز اسامي افراد به عنوان فرد طرز شده به دليل خطاي اخلاقي و يا موارد مشابه خوانده شده و از افراد خواسته مي شود كه از مصاحبت با فرد مورد نظر حتي الامكان خودداري كنند.
در طلاق ۱ سال عده طلاق است اما موضوع سه طلاقه شدن حذف شده است.. همسر يك مورد جايز بوده و همسر دوم در شرايط استثنايي (عدم امكان تولد فرزند) مجاز دانسته شده كه بعدها در تفسيري عبدالبها آن را به صورت كامل نهي كرده است.
در ازدواج رضايت پدر و مادر هر دوطرف الزامي است… در عقد آياتي خوانده مي شود و از خداوند براي موفقيت دوزوج مسالت طلبيده مي شود و آنگاه از هردو سوال مي شود آيا قبول مي كنند؟ امضاي پدر و مادر دختر و پسر هر ۶ نفر (به علاوه دختر و پسر) به همراه دو شاهد ضروري است.
ازدواج موقت حرام بوده و چنين چيزي در اين عقيده وجود ندارد… زن داراي حق طلاق همچون مرد است اما بايد موضوع ثبت بشود و ثبت نهايي يكسال تمام طول مي كشد و در صورت عدم تفاهم قطعيت پيدا مي كند. ازدواج با كليه محارم و رابطه نامشروع به طور كلي حرام بوده و با فرد خاظي برخورد مي شود به اين معني كه فرد مزبور از جامعه مربوطه طرد مي شود.
پرداخت مهريه به زن ضروري مي شود ولي داراي ميزان حداكثري است كه تجاوز از آن امكان پذير نيست و علاوه بر آن پرداخت آن در زمان عقد اجباري است”

گردآوری :پایگاه اینترنتی بخون دات کام

http://www.bekhon.com

نقل مطالب سايت با ذکر منبع (www.bekhon.com) و نام نويسنده مجاز است.