تعالیم حضرت بها الله که همه به سوی هدف نهایی ان دارند عبارت اند از:

ترک تقالید،

تحری و جستجوی حقیقت،

ترک تعصبات از هر نوع (مذهبی٫جنسی٫وطنی٫رنگی و نژادی)،

تعلیم و تربیت عمومی و اجباری ،

وحدت لسان و خط ،

تعدیل معیشت اقتصادی ،

عالم محتاج نفثات روح القدس است ،

تساوی حقوق زن و مرد ،

صلح عمومی ،

تشکیل محکمه کبرای بین المللی جهت حل اختلافات بین ملل،

و، دین باید سبب الفت و محبت باشد،

اجرای این تعالیم عالم انسانی را از اختلافات میرهاند و به وحدت و یگانگی می رساند.