من علی عطائی متولد 1362 هستم که بعد از تحقیقات و مطالعات بسیار و کمک تنی چند از دوستانم توانستم که تصمیمی جدی در مورد تغییر دینم بگیرم. پس از سالها پرسشهای بی پاسخ ، بالاخره توانستم جواب بسیاری از سوالهایم را در آئین بهائیت پیدا کنم. بهمراه همسرم توانستم از زیر چکمه رژیم جمهوری اسلامی ایران فرار کنم و ضمن اینکه در ایران تبعیض قومیتی بسیار بر ما تحمیل می شد از این کشوری که سردمدارانش در حال ظلم و غارت کشور می باشند به کشوری امن پناه بردم و آئینم را عوض می نمایم.